زندگی نامه فردریک وینسلو تیلور,زندگینامه فردریک وینسلو تیلور,عکس فردریک وینسلو تیلور

بیوگرافی فردریک وینسلو تیلور 

در سال 1900 وینسلو تیلور اجرای “مدیریت علمی” را در گام های زیر خلاصه کرد:

1- هر وظیفه باید شکل علمی، منطقی در جهت بهبود بهره وری نظام پیدا کند.

2- پایان قطعه سازی و محاسبه متوسط کار باید همراه با پرداخت تشویقی حقوق و دستمزد شود.